Protecţia datelor cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal ale angajaților prelucrate în cadrul sistemului

Smadshop.md prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Numele, prenumele;
 • Sexul
 • Data şi locul naşterii;
 • IDNP;
 • Datele de trafic;
 • Datele bancare;
 • Semnătura;
 • Telefon;
 • Adresa de domiciliu;
 • Email;
 • IP-ul utilizatorului;
 • Versiunea programului de operare;
 • Data și ora accesării site-ului;
 • ID-ul de utilizator;
 • Produsele ce au fost procurate sau intenționat a fi procurate de către utilizator.

Smadshop.md colectează datele cu caracter personal doar de la subiectul datelor cu caracter personal odată cu completarea formularelor electronice sau întocmirii contracetelor de prestare a serviciilor în format electronic sau suport de hîrtie, și poate verifica autenticitatea acestora prin solicitarea prezentării unui act de identitate oficial.

Smadshop.md poate prelucra și alte categorii de date cu caracter personal cu condiția existenței consimțămîntului subiectului de date, sau realizării interesului legim în contextul dreptului civil întrun caz specific.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 • Smadshop.md prelucrează datele cu caracter personal ale clienților care intenționează să procure anumite servicii și ale angajaților care oferă aceste servicii în numele operatorului, doar în scopul realizării comerțului electronic.
 • Smadshop.md poate prelucra datele cu caracter personal ce vă vizează în scopul prestării serviciilor de marketing direct (oferte personalizate, promoții etc.) doar cu acordul subiectului de date.

Cazurile în care datele cu caracter personal pot fi divulgate terţilor

 • Smadshop.md poate dezvălui datele cu caracter personal ce vizează subiecții datelor cu caracter personal/clienții săi doar în adresa organelor împuternicite expres prin lege, cu condiția că solicitarea este motivată și pertinentă cauzului examinat.Totodată, desprinderea scopului și temeiului legal al acestei prelucrări ține de competența Smadshop.md, care urmează să evalueze informația solicitată este pertinentă și neexcesivă scopului pentru care se colectează, iar în caz contrar să refuze furnizarea acestor informații.
 • Smadshop.md protejează toate categoriile de date cu caracter personal colectate, care iau fost cunoscute de la subiecții datelor cu caracter personal, și va informa neîntîrziat subiecții datelor cu caracter personal despre orice tip de solicitare din partea oricăror terți neautorizați.
 • Smadshop.md nu vinde, nu oferă și nu comercializează datele cu caracter personal ce vizează clienții/eventualii clienți.

Drepturile subiecţilor de date cu caracter personal
Smadshop.md informează asupra faptului că toți clienții/eventualii clienți/vizitatori ai site-ului a căror date cu caracter personal au fost prelcurate de către acest operator al datelor cu caracter personal, au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție al subiectului de date cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție (art. 12-18 ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal).

În cazul în care datele cu caracter personal sînt colectate direct de la subiectul acestor date, în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, persoanei necesită a-i fi furnizate următoarele informaţii, exceptînd cazul în care el deţine deja informaţiile respective:

 • privind identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator (denumirea, adresa juridică, IDNO-ul, numărul de înregistrare în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal);
 • privind scopul concret al prelucrării datelor cu caracter personal colectate;
 • privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • existenţa drepturilor la informare și de acces la datele colectate; de intervenţie asupra datelor (în special de a rectifica, actualiza, bloca sau şterge datele cu caracter personal a căror prelucrare contravine legii datorită caracterului incomplet sau inexact al acestora) şi de opoziţie, precum și condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate; dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, inclusiv consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde la întrebările prin care se colectează informaţia.

Subiecţilor de date cu caracter personal le este asigurat dreptul de acces și posibilitatea de a lua cunoştinţă cu actele întocmite în scopul verificării corectitudinii întocmirii lor, contestării împotriva neincluderii sau includerii incorecte a unor date, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine. În acest sens, persoanele responsabile de prelucrarea datelor cu caracter personal, vor asigura accesul persoanei doar la datele cu caracter personal care-o vizează nemijlocit, fiind exclusă posibilitatea consultării datelor cu caracter personal ce vizează alţi subiecţi, conţinute în fișele personale (alte materiale), cu excepţia cazurilor în care solicitanţii își realizează un interes legitim care nu prejudiciază interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.
Dreptul de informare este asigurat de către operatorul datelor cu caracter personal (sau entitățile ce asigură mentenața sistemului și sau prestează servicii externalizate ale operatorului) tuturor persoanelor supuse prelucrării.
În cazul realizării de către subiectul de date cu caracter personal a dreptului de intervenţie, datele inexacte vor fi actualizate prin rectificare sau ştergere, ca bază servind doar surse legale (acte de identitate, de stare civilă, resurse informaţionale principale de stat etc.), modificarea urmînd a fi efectuată în toate sistemele informaţionale și de evidenţă gestionate.

Mecanismele şi modul de monitorizare a activităţilor on-line ale consumatorului (cookie-uri) în scopuri de marketing, procedura de obţinere a consimţămîntului pentru astfel de practici

 • Puteți achiziționa bunuri urmare a alegerii metodei de plată cu ajutorul "Coșului de cumpărături".
 • Comanda este trimisa cu ajutorul Coșului de cumpărături atunci cînd:

a) acceptațitermenii și condițiile regulamentelor încărcate în rubrica specializată pe site;
b) finalizarea comenzii prin acceptarea "Formularul de comandă", pe site-ul de cumpărături online.

 • Aveți posibilitatea să completați "Formularul de Comandă" direct pe site www.smadshop.md, prin autentificare în contul dumneavoastră.
 • În scopul de a face un cont, care permite trimiterea comenzilor trebuie să vă înregistrați cu o adresă de email validă și să setați parola. Se consideră că ați acceptat în mod automat Termenii și condițiile prin crearea acestui cont.
 • Prin completarea "Formularul de comandă", declarați faptul că:

a) datele cu caracter personal completate sînt complete și exacte;
b) ați citit și acceptat termenii de utilizare.

 • După completarea "Formularului de comandă" pe adresa de vînzătorului, se va primi comanda lansată și toate informațiile necesare livrării comenzii.
 • Prin plasarea unei comenzi: sînteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în "Formularul de comandă". Datele cu caracter personal ale utilizatorilor completate în formularul de comandă sînt folosite de către Vînzător pentru unicul scop de a trimite comenzile cu produse.
 • Prin plasarea unei comenzi: sînteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în "Formularul de comandă" pentru scopuri de marketing.După completarea"Formularului de comandă" -  acceptațifaptul că produsele selectate sîntîn conformitate cu descrierea lor și sînteți de acord cu prețul pe care trebuie să îl plătiți la primirea comenzii.
 • În cazul în care după lansarea comenzii Vînzătorul observă faptul că anumite produse comandate nu sînt în stoc va informa prin e-mail sau telefon Utilizatorul cu privire la starea comenzii.

Punctul de contact pentru solicitările consumatorilor cu privire la datele cu caracter personal care îi vizează
Persoana responsabilă pentru politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Smadshop.md este Director proiect, care poate fi sesizat la adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 20/5.

 

Dreptul de a refuza colectarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de servicii

Conform art. 5 alin (5) al Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal:
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.
(2) Consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea consimţămîntului nu poate avea efect retroactiv.
(3) În cazul incapacităţii de exerciţu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.(4) În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimţămînt nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii.
(5) Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;
e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării.

Modalitatea de retragere a consimţămîntului
În cazul în care furnizorul de servicii va presta servicii adiționale, care nu fac obiectul prelucrării datelor necesare pentru încheierea contractului prestat, se va solicita consimțămîntul consumatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri cum ar fi marketing direct.
Retragerea consimțămîntului poate fi realizat prin înaintarea unui demers în scris la adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 20/5.